Vergunningen

Contact

biogoldenraand@eneco.com
+31 (0) 88 89 52306

Vergunning Wet Milieubeheer

In juni 2010 heeft de Provincie Groningen een vergunning Wet Milieubeheer voor het project afgegeven. In deze vergunning worden ondermeer eisen gesteld aan de kwaliteit van de rookgassen uit de schoorsteen. Ook wordt aangegeven aan welke geluidsnormen de installatie moet voldoen. De vergunning is in te zien via de website van de Provincie Groningen.

Vergunning voor lozen water op en onttrekken van koelwater uit het Zeehavenkanaal

In juni 2010 heeft Rijkswaterstaat een vergunning afgegeven voor het lozen van water op en het onttrekken van koelwater uit het Zeehavenkanaal. Rijkswaterstaat schrijft in deze vergunning voor hoeveel warmte Eneco Bio Golden Raand mag afvoeren via het koelwater, dat er maatregelen genomen moeten worden om de inzuiging van vissen te voorkomen en dat de kwaliteit van het te lozen water bekend moet zijn.

Natuurbeschermingswetvergunning

In september 2011 is de Natuurbeschermingswetvergunning van kracht geworden. De Provincie Groningen is het bevoegd gezag. Deze vergunning ziet erop toe dat de centrale geen negatieve invloed heeft op omliggende natuurgebieden zoals de Waddenzee. Via deze vergunning is ondermeer geregeld dat de aannemer ‘stille’ heitechnieken toepast tijdens de bouw en dat de terreinverlichting in de toekomst de Waddenzee niet negatief beïnvloedt. Ook schrijft de vergunning voor dat we intensief dienen te controleren of het vis-retour-systeem goed werkt en de vissen in het koelwater onbeschadigd teruggeleid worden naar het Zeehavenkanaal.

Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)

In september 2011 is de omgevingsvergunning afgegeven voor het mogen bouwen van de centrale – voorheen de bouwvergunning. Deze vergunning is ook afgegeven door de Provincie Groningen. De Provincie is hierbij geadviseerd door de Werkorganisatie DEAL-gemeenten en de Brandweer.

Vergunning voor het mogen bouwen bij een waterkering

In september 2011 heeft het Waterschap Hunze en Aa’s een vergunning afgegeven voor het mogen bouwen nabij een officiële waterkering. Met het verkrijgen van deze vergunning wordt gewaarborgd dat er geen negatieve effecten van de bouw op het dijklichaam zijn. Zo worden de trillingen in en nabij de dijk nauwkeurig gemeten en mag er niet geheid worden bij springtij of bij een hevige storm.

Goedkeuring Flora en Fauna wet en overige vergunningen

Verder is er in het kader van de Flora en Fauna wet uitvoerig onderzocht of de bouw en de operatie van de centrale geen negatieve impact heeft op beschermde diersoorten. De resultaten van het onderzoek zijn door het Ministerie beoordeeld en goedgekeurd. Ook worden een aantal kleinere vergunningen aangevraagd, zoals het onttrekken van kleine hoeveelheden grondwater, het aansluiten op de riolering, het werken in het Zeehavenkanaal, het leggen van kabels en leidingen, etc.

Meer weten over vergunningen? Stuur een mail naar biogoldenraand@eneco.com.

Deze pagina
 

Vergunningen

Venster sluiten