Effecten van de kabel op het land

Contact

Prinses Amaliawindpark
Vlissingenstraat  43
1976 EV  IJmuiden
info@prinsesamaliawindpark.com

De zeekabel naar land komt op het strand ter hoogte van Wijk aan Zee aan land. Op het strand ligt een put met een overgangsverbinding van de zeekabel naar kabels op land.

Om de opgewekte elektriciteit in de huishoudens te krijgen, maakt een kabelroute op land richting Velsen- Noord aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT.

Feiten op een rij:

 • 7 km 150 kV exportkabel in de landbodem
 • 28 km 150 kV exportkabel in de zeebodem
 • 60 kabels van 22 kV (in totaal ca. 45 km.) om de windturbines te verbinden
 • 22 kV kabel wordt van de turbines naar het offshore transformatorstation geleid en omgezet in 150 kV
 • 3 exportkabels op land, 3-fase exportkabel in zee (150 kV)
 • 3-fase kabel op zee tussen de turbines (22 kV).
 • Zijn er normen voor de blootstelling aan elektrische en magnetische velden van een ondergronds kabeltracĂ©?

  De Europese Unie heeft in 1999 blootstellingslimieten en daarvan afgeleide referentieniveaus aanbevolen. Voor de elektrische veldsterkte is het referentieniveau 5000 V/m en voor de magnetische veldsterkte 100 microtesla.

 • Wat zijn magnetische velden rond hoogspanningslijnen en hoe ontstaan ze?

  Als elektrische stroom door een draad loopt, ontstaat er rondom de draad een magnetisch veld. Dit is ook het geval bij hoogspanningslijnen. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magnetisch veld.

 • Is er sprake van straling?

  Bij de term straling gaat het om energieoverdracht door magnetische velden of een stroom van deeltjes. Omdat deze vorm van energieoverdracht bij hoogspanningskabels verwaarloosbaar is, is het beter te spreken van elektromagnetische velden.

 • Heeft de aanwezigheid van hoogspanningslijnen effect op de gezondheid?

  Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek geen verband aangetroffen tussen gezondheid en elektrische velden. Echter, uit voorzorg wordt langdurige blootstelling aan gevoelige bestemmingen voorkomen.

  De rijksoverheid adviseert bij bovengrondse hoogspanningsleidingen daarom gemeenten, provincies en netwerkbeheerders om te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden boven een bepaalde grens. Die grens ligt op een magneetveld van gemiddeld 0,4 microtesla.

  Voor ondergrondse hoogspanningsleidingen bestaat er nog geen richtlijn.

 • Hoe kan een hoogspanningskabel op 1 meter diepte nu niet gevaarlijk zijn? Bovengronds staan ze toch niet voor niets op een veel grotere hoogte?

  De bovengrondse leidingen hangen in de eerste plaats op ruime afstand van mensen en voorwerpen in hun omgeving vanwege het risico van een overslag naar aarde.

  Kabels in de grond zijn geïsoleerd, zodat dit risico bij goede kabels verwaarloosbaar is. Daarnaast leidt het toepassen van isolatie (indirect) tot het verkleinen van het elektromagnetisch veld.

  Bij een elektrische verbinding hangt de sterkte van het magnetische veld af van:

  • de stroom door de draden;
  • de afstand tot de draden en
  • de manier waarop de draden aan de mast hangen of in de grond liggen.

  Dit laatste aspect verklaart het belangrijkste verschil. Hoe kleiner de onderlinge afstand tussen de kabels, hoe kleiner het opgewekte elektromagnetische veld (bij dezelfde stroomsterkte). Omdat ondergrondse kabels door hun isolatie dicht bij elkaar kunnen liggen is het opgewekte magnetische veld bij ondergrondse kabels veel kleiner dan bij bovengrondse leidingen.

 • Hoe groot is het magneetveld bij de ondergrondse lijn?

  Het elektromagnetisch veld is langs het tracé in kaart gebracht. Over het algemeen kan worden gesteld dat de zone waarbinnen het magneetveld hoger is dan de gehanteerde norm van 0,4 microtesla 5 meter rondom de kabel bedraagt.

Deze pagina
 

Effecten van de kabel op het land

Venster sluiten