Omgeving en ecologie

Omgeving en ecologie

 • Was er een effect van de komst van de windturbines op de oude radarposten?

  Ja, de dekking zou dan onvoldoende zijn. Om die reden hebben Eneco en Groningen Seaports geïnvesteerd in twee nieuwe radarposten in het havengebied van Delfzijl: één op de Pier van Oterdum en één aan de westzijde van de zeesluis. De extra radartorens zijn nodig om een veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer in de haven van Delfzijl te kunnen garanderen. De nieuwe radarposten zijn in de zomer van 2015 geplaatst en werken naar tevredenheid.

 • Wat zijn de positieve effecten van windenergie op het milieu?

  Eneco’s nieuwe windpark zal 175 miljoen kWh per jaar leveren. Dat is genoeg om circa 50.000 huishoudens jaarlijks van windstroom te voorzien. Dit is energie uit een niet-fossiele, onuitputtelijke bron: wind. Dit nieuwe windpark draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de energieproductie.
  Daarnaast wordt de ervaring uit dit project gebruikt bij de verdere ontwikkeling van windenergie als schone energiebron. De ontwikkeling van duurzame energie is van groot belang bij het tegengaan van de opwarming van de aarde door het broeikaseffect. Het gebruik van hernieuwbare energie helpt ook voorkomen dat de voorraad fossiele brandstoffen in de aardbodem volledig wordt uitgeput.

 • Wat zijn de gevolgen voor flora en fauna?

  Op 9 augustus 2011 heeft de Provincie Groningen de “Vergunning Natuurbeschermingswet windpark Delfzijl Noord” afgegeven, voor het oprichten en in werking hebben van het windpark, gelegen aan het Natura 2000 gebied Waddenzee. In deze vergunning zijn onder andere voorschriften en beperkingen opgenomen voor de bouw en het gebruik van het windpark. Een van die voorwaarden is het in stand houden van een (kunstmatige) broedvoorziening voor vogels, alsook een verplichting tot het monitoren van de broedvoorziening en veroorzaakte vogelslachtoffers.

  Bekijk de vergunning Natuurbeschermingswet

 • Wat is het doel van een kunstmatige broedvoorziening?

  De broedvoorziening heeft tot doel een broedgelegenheid te bieden aan het visdiefje en de noordse stern, beide vogels die in het gebied rondom de Schermdijk foerageren en pogen te nestelen en te broeden. Het doel van is het verschaffen van een broedgebied voor visdief en noordse stern voor de duur van de aanwezigheid van het windpark van Eneco in de haven van Delfzijl, waarbij de broedvogelaantallen van deze soorten vergelijkbaar met tot hoger zullen zijn dan de situatie in het havengebied in 2008 toen de vogels verbleven op een stalen broedponton.

 • Wat is de locatie van het broedvogeleiland?

  Het broedvogeleiland is circa 2400 vierkante meter en ligt bij het nieuwe windmolenpark bij de Pier van Oterdum tussen Delfzijl en Termunten. Het eiland, dat wordt aangelegd op een stuk opgespoten land op de pier, is voor de start van het broedseizoen gereed.

 • Blijft De Schermdijk na voltooiing van de bouw afgesloten voor het publiek?

  De bouwwerkzaamheden van het Windpark Delfzijl Noord op De Schermdijk in Delfzijl en de Pier van Oterdum nabij Borgsweer zijn al enige tijd afgerond. Nieuwe ontwikkelingen rondom de dijken van Delfzijl dienen zich nu aan in de vorm van de uitvoering van diverse projecten waaronder de aanleg van nieuwe kwelders.

  Om veiligheidsredenen zal De Schermdijk in Delfzijl - dit is de dijk waar inmiddels windmolens op staan en die parallel aan het Chemie Park Delfzijl langs het Zeehavenkanaal loopt - nu definitief niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. In de jaren voor de projectuitvoering was er een soort van gedoogsituatie ontstaan en gingen recreanten af en toe De Schermdijk op. Dit is nu niet meer mogelijk. Een hekwerk constructie zorgt voor een gepaste afscheiding. De Pier van Oterdum nabij Borgsweer is wel weer open en toegankelijk.

 

Omgeving en ecologie

Venster sluiten