Info Vlaardingen

‘Leiding over Noord’ zorgt voor duurzame warmte voor de gemeente Vlaardingen

Door de aanleg van Leiding over Noord ontstaat een unieke kans voor de gemeente Vlaardingen. In de toekomst kan de gemeente gebruik maken van restwarmte uit de industrie. Dit is een duurzamere manier van verwarmen dan verwarmen met gas. Deze vorm sluit aan bij de ambities van de gemeente voor een duurzaam Vlaardingen volgens hun duurzaamheidsprogramma 'Duurzaamheid 2012-2015 Samen voor een duurzaam Vlaardingen’. Vlaardingen wil zowel voor zijn huidige bewoners als voor toekomstige generaties een duurzame stad aan het water zijn: schoon, groen en gezond. 


Behalen CO2 reductie
Het in de toekomst inzetten van restwarmte voor ruimteverwarming en warm tapwater voor woningen (nieuwbouw/herstructurering) en bedrijven wordt bijgedragen aan het behalen van de CO2-reductiedoelstelling van de gemeente Vlaardingen; in 2025 is in Vlaardingen de CO2-uitstoot gereduceerd met 40% ten opzichte van 1990 (304 kiloton).

Aanleg tráce gemeente Vlaardingen

Het nieuwe warmtetracé loopt door stedelijk gebied. Het afgelopen jaar is zorgvuldig en in nauw overleg met de gemeente Vlaardingen en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het tracé moet zijn om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van ondergrondse boringen om verkeershinder zoveel als mogelijk is tot een minimum te beperken.

Eneco en de uitvoerende aannemer Visser & Smit Hanab zijn continu met gemeente, bedrijven, bewonersorganisaties en andere betrokken partijen in gesprek om de werkzaamheden en de verkeersplannen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat merkt u van deze werkzaamheden? 
Er wordt op verschillende plaatsen in Vlaardingen tegelijkertijd aan het duurzame warmtetracé gewerkt door de aannemer Visser & Smit Hanab. Bijvoorbeeld omdat eerst de voorbereidingen voor een boring of open ontgraving getroffen worden waarna de daadwerkelijke werkzaamheden gaan plaatsvinden. Er kan sprake zijn van geluidshinder en er worden op diverse plaatsen verkeersmaatregelen getroffen waardoor u te maken krijgt met omleidingen, beperkte verkeersdoorgang of een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Deze maatregelen zijn nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren.